Хронологија

ТД Конти Хидропласт  ДООЕЛ  Гевгелија е претпријатие основано од господинот  Димитар Маџунков.
Претпријатието со голем ентузијазам и определеност на сопственикот  за настап на пазарот на основа на претприемништвото, формирано е во 1975 година со основна дејност за производство на алати за шприцање на производи од ПВЦ, ПЕ И ПА и производство на шприцани производи од ПВЦ, ПЕ, ПА.
Во периодот од формирањето до денес претпријатието континуирано се развива освојувајќи нови технологии и производи.

Image

Хронологија

1990 година

Почетоци

Во 1990 како прва фабрика во Македонија Конти Хидропласт успешно воведува технологија за екструдирање на  црева и цевки од ПЕ и ПП. Производството го започнува со цевки за водоводни системи на основа на ПЕ со ниска густина. Во натамошниот период Конти Хидропласт се определува за развој на производство на црева и цевки од ПЕ со висока густина од втората генерација на полиетилени: ПЕ 63, ПЕ 80 и од третата генерација: ПЕ 100.

1990 година

1993 година

Оптички телекомуникациски кабли

Во 1993 година година Конти Хидропласт воведе производство на црева и цевки за полагање на оптички телекомуникациски кабли кои овозможуваат непрекинато продувавање до 3000 метри.

1995 година

Природен гас

Во 1995 година Конти Хидропласт започна развој за усвојување на технологија за производство на црева и цевки за развод на природен гас.

1995 година

1996 година

Трета генерација ПЕ 100

Во 1996 година Конти Хидропласт воведе во производство црева и цевки од третата генерација на ПЕ 100, со што го достигна технолошкиот напредок на западната технологија.

Конти Хидропласт произведува црева и цевки за повеќе наменска примена и тоа за:

 • регионални и градски водоводи,
 • куќни водоводни инсталации,
 • топловодни системи,
 • транспортни системи за разни материјали и флуиди,
 • транспортни системи за агресивни флуиди од хемиската индустрија,
 • заштита на оптички кабли во телекомуникациските системи,
 • сиситеми за наводнување и одводнување,
 • системи капка по капка,
 • гасоводни системи за природен гас и други намени.

Производниот асортиман на црева и цевки е широк и опфаќа цевки и црева со надворешен дијаметар од Ф 16 мм до Ф 630 мм за работен надпритисок до 32 бари.
Цевките и цревата на Конти Хидропласт се со препознатлив висок квалитет и ги задоволуваат барањата на стандардот  за црева и цевки ЕН 12201-3.

Во 1996 година Конти Хидропласт отпочна со развој на изведба на системи по системот на целосен инжинеринг.

Инжинерингот опфаќа:

 • проектирање,
 • набавка на спојни елементи за ситеми кои Конти Хидропласт не ги произведува
 • изведување на системи,
 • функционална проверка на системи,
 • пуштање и предавање во употреба на системи,
 • сервисирање на системите во гарантниот рок,
 • сервисирање на системите после гарантниот рок.

2000 година

Двослојни ребрасти цевки

Од 2000 година како резултат на испитување на пазарот започна со пробно производство на двослојни ребрасти цевки за канализација (фекална, атмосферска, дренажа, за телекомуникации, електродистрибуција...) за  да веќе во тековната 2001 година  се набави коmплетна технологија  и се стартува редовно производство на овој производ "КОНТИ КАН"  до димензија 315 мм.

2000 година

2002 - 2003 година

Двослојна притисочна водоводна цевка

2002 и 2003 година, помина во знакот на развојот на нов производ единствен во Македонија и пошироко , производство на двослојна притисочна водоводна цевка со внатрешен бел хигиенски слој. Како резултат на успешниот развој и соодветната производна технологија од 2003 година овој производ  до димензија 160 мм , се појави како редовен производ во производната програма на Конти Хидропласт .

2003 година

Нови претставништва

Во 2003 година се отворија нови претставништва на компанијата во Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска.

2003 година

2004 година

Спирална цевка

Нова производна линија за канализациска Спирална цевка  со дијаметар од 1200 мм

2006 година

Нова производна линија

Нова производна линија за ребрасти двослојни цевки до 1200 мм. Асортиманот на производите се зголеми со производство на спојни елементи за цевките од целиот производен асортиман.

2006 година

2008 година

Зголемување на производството

Зголемување на капацитет за производство на ребрасти цевки со нова производна линија и нова производна линија за притисочни цевки .

2009 година

Нова линија и складишен простор

Нова производна линија за производство на притисочни полиетиленски цевки до 800 мм и целосно изграден нов складишен простор за цевки.

2009 година

2010 година

ППХМ Двослојни цевки

Две нови линии за производство на ППХМ двослојни цевки во димензионен ранг од ИД 200 до ИД 1200 мм

2011 година

Нова линија и машини

Две нови машини за шприцање за производство на фитинзи за канализација и нова линија за производство на спирална цевка во димензионен ранг од 1300-2000 мм.

2011 година

2013 година

Проширување и преуредување

 • Проширување на складишниот простор на  фабриката со нови површини
 • Нова линија за димензии на притисочни цевки до 110 мм
 • Нови две машини за перфорација на притисочни цевки
 • Целосно преуредување на  на просторот околу фабриката

2014 година

Нова линија за производство

 • Нова линија  за производство на цевки за притисок до Ф 500  мм
 • Реорганизација на производните капцитети и разделување на производството на фитинзи од екструзија

2014 година

2015 година

ОД 1000

Замена на линијата ОД 1000 со нова од европско производство до Ф 630 мм и дополнување на производната линиај ИД 1000 со димензија ОД 1000.

2016 - 2017 година

Нови набавки

 • Набавка на “cross head” екструзиона глава за производство на ПЕ 100 Рц Тип 3- Надворешен заштитн слој (ПЕ или ПП) во димензии од 75-400 мм
 • 2016-Набавка на опрема за рециклажа на сопствениот отпад. Капацитет до 250 кг/х
 • Набавка на шприц машина со капацитет до 20 кг отпресок
 • Набавка на 2 нови скенери , индикатори на ексцентричност уште на почеток на процес.

2016 - 2017 година

2018 година

ОД 315

Замена на базата на  најстариот коругатор ( ОД 315) со нова.

2019 година

Две нови хали

Изградба на две  нови хали за складирање на репроматеријал

2019 година

2020 - 2021 година

Нова хала со три линии за производство

Изградба на нова хала од за проширување на капацитетите за производство

Нови три линии за производство  на притисочни цевки:
20-63  со капацитет 300 лкг/ч
63-250 мм со капацитет од 600 кг/ч
250-630 мм со капацитет од 1000 кг/ч

2022 година

Нова линија за ребрасти цевки и нови машини

Нова  високопродуктивна енергетски ефикасна линија за ребрасти цевки со димензионен ранг од 160-315 мм

Подобрување  на производниот процес на ребрасти цевки, со унапредување на процесот на заварување на фитинзи, со набавка на  три  машини за автоматско линиско заварување на фитинзите на  цевките .

2022 година

DVGW
IQNET
IGH
Image
BULGARKONTROLA
MIRTEC
VUPS
GUVERNUL ROMANIA
MPA
QUALITY AUSTRIA
Производна програма
Новости
За компанијата
Заштита на лични податоци